REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD
Sremska br. 9, Novi Sad

 

  O nama Delatnosti i usluge Organizacija Vesti Kontakt
  Naslovna strana -> O nama -> Kodeks profesionalne etike

    

 


 

 
  Kodeks profesionalne etike veštaka ZSV

Kodeks profesionalne etike veštaka Republičkog Zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad je skup usvojenih načela i pravila, po kojima se veštak vlada u svom radu, a saglasno opštim načelima profesionalne etike.

Načela kodeksa profesionalne etike veštaka su:
1. Veštak je lice koje je u svom profesionalnom radu dužno da čuva ugled Republičkog Zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad, da poštuje pravila struke, kao i da se neprekidno stručno usavršava i da svojim ličnim i moralnim integritetom pristupa svom poslu.
2. Veštaku za rad pripada profesionalna nagrada koju određuje Republički Zavod za sudska veštačenja AD Novi Sad, (lična primanja), pri čemu je zabranjen samostalan rad veštaka van Republičkog Zavoda za sudska veštačenja Novi Sad u poslovima iz delatnosti Zavoda.
3. Veštak ne sme obavljati stručne poslove u kojima nema profesionalnu nezavisnost.
4.

Veštak je u svom radu nepristrasan i bez ikakvog pritiska i sugestija, samostalno izrađuje Nalaz i mišljenje.

5. Veštak je u izradi Nalaza i mišljenja oprezan u primeni novih naučnih metoda i stručnih postupaka, sve dok isti ne budu apsolutno prihvaćeni i u opštoj primeni.
6. Veštak ne sme verovati i potvrđivati ono u šta se lično nije uverio ili utvrdio.
7. Veštak se u svom radu mora držati načela poštovanja poslovne tajne. Ovo se pre svega odnosi na podatke u vezi sudskih procesa (osim u komunikaciji sa organima suda), kao i u vezi podataka o imovini koja se procenjuje za potrebe klijenata.
8. Veštak se sa dužnom pažnjom i profesionalno mora ophoditi prema svojim kolegama, te svojim aktivnostima ne sme nauditi ugledu ostalih vaštaka Zavoda i ugledu same institucije.
9. Veštak se, osim pravila struke, mora pridržavati Zakona o krivičnom postupku i Zakona o parničnom postupku, kao i ostale važeće zakonske regulative.

Prethodno navedena načela važe za sve veštake Zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad - kako za zaposlena lica u Zavodu, tako i za spoljne saradnike Zavoda.

    U Novom Sadu,                                                                              v.d. Generalni direktor
   01.04.2012. god.                                                                               Marinko Marjanović

 
      
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD, Sremska br. 9, 21000 Novi Sad, Srbija, tel: 021 525 477, fax: 021 525 860, e-mail: office@zsv-novisad.com